Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

CompuMatch is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met onze sales of supportafdeling per e-mail of telefoon.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen of downloaden van informatie, het invullen van een contactformulier, en uw gegevens (zoals woonplaats) die zijn af te leiden van sociale media.

Welke gegevens worden verwerkt

Als u contact opneemt met onze sales of supportafdeling per e-mail verwerken we uw telefoonnummer, e-mailadres en uw naam.

Indien u gegevens online met ons deelt, wordt uw e-mailadres en uw sociale media profiel en afgeleide gegevens van uw sociale media profiel (bijvoorbeeld woonplaats) vastgelegd.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op CompuMatch en de CompuMatch website

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door CompuMatch BV en de CompuMatch website. Dit Privacy Statement hoort bij onze website.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw aanvraag van informatie of het afnemen van onze producten en/of diensten. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van aanvragen of die bijdragen aan het realiseren van een kwalitatieve samenwerking. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

  • Uw aanvraag kunnen verwerken en beheren.
  • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van uw aanwezigheid bij een evenement dat wij organiseren.
  • U kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen en kunnen vragen om een afspraak te maken voor extra informatie hierover.
  • U kunnen informeren t.b.v. algehele trends in de voor u relevante branche.
  • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de supportafdeling en onze website(s).
  • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
  • Nieuwe relaties kunnen werven.
  • Eventuele geschillen kunnen behandelen.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

CompuMatch BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. We maken in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. Gegevens die u verstrekt in het kader van een sollicitatie worden bewaard conform de door u aangegeven bewaartermijn.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mocht u voor het verwijderen geen directe (online) mogelijkheid hebben, stuurt u dan een e-mail naar info@compumatch.nl. Wij zullen uw gegevens dan zo snel mogelijk verwijderen. Indien u een verzoek doet voor inzage of correctie, stuurt u dan een verzoek naar info@compumatch.nl, wij zullen dan binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe CompuMatch BV omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

CompuMatch BV
Kanaalweg 16-G / Gebouw A4
3526 KL Utrecht

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@compumatch.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.